การให้บริการ

บริการของเรา

การให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือภาพความประทับใจแรกของผู้มาติดต่องาน บริษัท จึงได้ฝึกฝน อบรมงาน
ด้านบริการและอำนวยความ สะดวกในด้านต่างๆ เช่นการทำความเคารพ เทคนิคการพูด การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และประทับใจ ในการบริการอย่าง สุภาพ อ่อนน้อม

รายละเอียด

การจัดการพนักงาน

“High quality is our standard”

“การจัดการพนักงานที่มีคุณภาพ
 คือ มาตรฐานสูงสุดที่เราใส่ใจ”

บริษัทคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รูปร่างได้มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนด เข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

รายละเอียด

ข่าวสารและกิจกรรม

งานควบคุม และประสานงานระบบกล้องวงจรปิด

28.03.2015

ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านงานจราจรภายนอก และ ภายในอาคาร

28.03.2015

บริการให้คำแนะนำสถานที่เส้นทาง สำหรับลูกค้า หรือผู้ติดต่อ

28.03.2015
ดูทั้งหมด